Klantbeoordeling 9,4 Geproduceerd in Nederland Gespreid betalen Eigen transport Gratis verzending vanaf € 50,- *

Bezoek showroom

Shop • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via e-mail of website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Definities

1 Meubel & Design BV: gevestigd te Putten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 86913700 handelend onder de naam Lijn M Design. 

2 Website: de website van Lijn M design, hierna te noemen ‘Lijn M’te raadplegen via www.lijnm.com en alle bijbehorende sub domeinen.

3 Klant: de natuurlijk persoon die een Overeenkomst aangaat met Lijn M en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lijn M en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Lijn M zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Lijn M slechts bindend, indien en voor zover deze door Lijn M uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, m.u.v. automatische systeembevestigingen.

 

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Lijn M afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lijn M kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Lijn M afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Lijn M kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit of natuurinvloeden van materialen.

5 Lijn M hanteert een verzendtarief op webshopbestellingen van €4,95 op standaard pakketpost van Post NL. Boven de €50,00 worden deze pakketten gratis via deze dienst verzonden. Hierbuiten vallende pakketten door gewicht of maten worden verzonden per transporteur. Hiervoor wordt €45,00 gerekend door heel Nederland.

Voor pakketpost en groottransport naar Belgie en andere landen gelden aangepaste tarieven.

Belgie: levering XL pakketten via transport: €120,- / Levering webshopbestellingen €9,- en boven de €250,- gratis verzending.

 

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Lijn M en het voldoen aan de daarbij door Lijn M gestelde voorwaarden. Bij maatwerk is dit doormiddel van de gevraagde aanbetaling en het verzoek tot restantbetaling 7 dagen vooraf oplevering aan desbetreffend transport. Dit moment wordt genoemd, de Vervaldatum.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lijn M onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien er geen sprake is van op maat bestelde producten behoudt Klant zijn recht om volledig achteraf te betalen. Deze manier van verbinding wordt door Lijn M gefaciliteerd met ‘Klarna – achteraf betalen’, ‘In3’ en andere actuele betaalmethoden die worden aangeboden in het betaalproces in de webshop.

4 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Lijn M het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5 Lijn M heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

6 Lijn M heeft ten alle tijden het recht om zich te onttrekken van een uitlevering van producten, n.a.v. typefouten, fouten in een order of een verstoorde relatie waarbij een onredelijke eisen worden gesteld t.o.v. productspecificaties. De klant krijgt hierbij zijn geld z.s.m. geretourneerd.

 

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Lijn M is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Lijn M daarvan in kennis te stellen, zodat Lijn M gepaste maatregelen kan nemen.

 

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Lijn M is ontvangen, stuurt Lijn M de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Lijn M is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4 Indien Lijn M de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Lijn M raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 3 dagen na ontvangst, bij voorkeur schriftelijk of per email, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7 Lijn M is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Herroepingsrecht - retouren

1 Klant heeft, m.u.v. maatwerk of speciaal bestelde producten, het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Lijn M binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Kosten die gemaakt worden bij retourneren van producten zijn voor rekening van Klant. Uitgezonderd van herroepingsrecht zijn producten welke speciaal volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn.

2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Lijn M te retourneren, dan wel binnen deze termijn Lijn M op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen door het opgeven uw bestelnummer geretourneerd worden via deze link: www.lijnm.com/retour. U krijgt dan een link voor het printen van een retourlabel per mail toegezonden. Het retouradres is reeds opgegeven. Lijn M retouren , Hoge Eng Oost 19-3, 3882 TM Putten.

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht (producten op maat, of speciaal bestelde producten) ;

-Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

-Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Lijn M volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Lijn M is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen via Klarna:
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Garantie en conformiteit

1 Klant dient betalingen aan Lijn M volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Lijn M is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Betaalmethodes van Klarna:  In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen via Klarna: U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Garantie en conformiteit

1 Lijn M staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Lijn M er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Een door Lijn M, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn van 3 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt Lijn M daarvan in kennis te stellen.

4 Indien Lijn M de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

 

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Lijn M, dan kan hij bij Lijn M telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Eventueel gesteund met foto’s van de klacht. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Lijn M geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Lijn M binnen 14 werkdagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Persoonsgegevens

1 Lijn M verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lijn M gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Lijn M , Hoge Eng Oost 19-3 3882, TM Putten

Tel (0031) 623755255 / e-mail: info@lijnm.com

KvK 86913700 / BTW nr NL864144738B01

Bekijk bezoeklocatie op de website, of neem contact op door te mailen naar info@lijnm.com. Op alle email wordt z.s.m. gereageerd


iDeal

Achteraf Betalen

PayPal

Bancontact

Sofort Banking

KBC / CBC Payment

Belfius Direct Net

Gespreid Betalen

Przelewy 24

In3

Deze site gebruik cookies

Accepteren

Bekijk welke cookies wij gebruiken.